AVISOS/CONVOCATORIAS    
       
         
    AVISOS    
           
    11/11/2020 PLAN DE ACCIÓN POLO CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE (PACES): O Concello de Brión, coa sua adhesión o Pacto das alcaldias polo clima, comprometeresa a reducir os gases de efecto invernadoiro polo menos un 40% ata 2030 e a elaborar o documento PACES. Compre destacar que a elaboración do documento PACES foi subvencionado o abeiro das axudas convocadas pola Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, destinadas a entidades locais asinantes do Pacto das Alcaldias para o clima e a Enerxía Sostible. Operación cofinanciada pola Unión Europea, a traves do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)

   
           
    01/08/2020 MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS: O Concello de Brión está a desenvolver o proxecto de mellora de camiños municipais 2020/2021 con un investimento total de 40.063,91€. Os traballos, consistentes en perfilado previo, reapertura de cunetas en ambas marxes e aporte de zahorra os camiños, están financiadas con cargo a unha subvención de AGADER, dentro da Medida 4.3 do PDR de Galicia 2014/2020. Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020/2021.    
           
    16/03/2020 ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR MOR DO ESTADO DE ALARMA DECRETADO POLO GOBERNO DO ESTADO: O Concello de Brión informa que, dende este luns 16 de marzo de 2020 e durante o tempo que dure o estado de alarma declarado polo Goberno do Estado, se pecha totalmente a atención presencial nas oficinas municipais, agás aqueles servizos que son considerados esenciais: Oficina de rexistro do Concello, Servizo municipal de novas tecnoloxías, Servizos Sociais, Brigada municipal de obras e servizos, Brigada municipal de vias, Seguridade e emerxencias, Conserxería e Servizo de limpeza municipal. A atención nestes servizos esenciais será unicamente telefónica e telemática. A atención presencial motivada unicamente en razóns de urxencia precisará cita previa.    
           
    13/03/2020 Actualización das MEDIDAS ADOPTADAS POLO CONCELLO DE BRIÓN PARA PREVIR A EXPANSIÓN DO CORONAVIRUS COVID-19: Cancelación de todas as actividades municipais, peche ao público das seguintes da ESMU MAGARIÑOS e da BIBLIOTECA PÚBLICA MUNCIPAL, suspensión da actividade na Escola Infantil Municipal dos Ánxeles (Gardería). A atención ao público nas dependencias municipais verase limitada aos casos estrictamente necesarios. Os trámites administrativos faranse por vía telemática na sede electrónica municipal (sede.concellodebrion.org) ou a través de medios telefónicos. Todo isto, sen prexuizo de que nos vindeiros dias se tomen outra serie de medidas a maiores. Todo isto, sen prexuizo de que nos vindeiros dias se tomen outra serie de medidas a maiores.    
         
    CONVOCATORIAS    
         
         
    [23/11/2020] >> SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DO PERSOAL PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO “FORESTAAMES-BRIÓN"    
         
         
    10/06/2020 BASES da convocatoria.    
           
         
    [27/05/2020] >> CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL (PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, ANUALIDADE DE 2020): 5 PÉONS DE OBRAS (GRUPO V) E DOUS ALBANEIS (GRUPO V), DURANTE 4 MESES    
         
         
    10/06/2020 ACTA DE VALORACIÓN DA ENTREVISTA PERSOAL, puntuación definitiva da fase de concurso e da fase de entrevista e proposción dos cantidados para a contratación.    
           
    04/06/2020 ACTA DE VALORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN aportada polos diferentes aspirantes de conformidade coas bases de selección e convocatoria das persoas candidadas admitidas para a ENTREVISTA PERSOAL, que se realizará na Casa do Concello o vindeiro día 10 de xuño de 2020 ás 9:00h.    
           
    27/05/2020 BASES da convocatoria.    
           
         
    [27/05/2020] >> CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A EXECUCIÓN DE DIFERENTES OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E O MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS E VIARIO MUNICIPAL DURANTE O PRESENTE EXERCICIO ECONÓMICO 2020: 1 ALBANEL (GRUPO V), 7 PEÓNS DE OBRAS (GRUPO V), 1 TRACTORISTA (GRUPO V), 3 CONDUCTORES (GRUPO V)    
         
         
           
    10/06/2020 ACTA DE VALORACIÓN DA ENTREVISTA PERSOAL, puntuación definitiva da fase de concurso e da fase de entrevista e proposción dos cantidados para a contratación.    
           
    04/06/2020 ACTA DE VALORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN aportada polos diferentes aspirantes de conformidade coas bases de selección e convocatoria das persoas candidadas admitidas para a ENTREVISTA PERSOAL, que se realizará na Casa do Concello o vindeiro día 10 de xuño de 2020 ás 9:00h.    
           
    27/05/2020 BASES da convocatoria.    
           
         
    [07/02/2020] >> PROVISIÓN DE 2 PRAZAS DE PERSOAL PARA O GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL (PERSOAL LABORAL TEMPORAL)    
         
         
    26/06/2020 Acta 4ª do tribunal. Relación de aspirantes e puntuación obtida na fase de consurso, cualificación final do proceso selectivo e proposición á alcaldía dos dous aspirantes para a súa contratacion.    
         
    23/06/2020 Relación de ASPIRANTES QUE SUPERARON O 3º EXERCICIO con indicación da puntuación obtida.    
         
    19/06/2020 Relación de ASPIRANTES QUE SUPERARON O 2º EXERCICIO con indicación da puntuación obtida e CONVOCATORIA dos aspirantes aprobados, dos que non consta acreditado o coñecemento da lingua galega, PARA A REALIZACIÓN DO 3º EXERCICIO (proba de galego), da fase de oposición, que se realizará na CASA DO CONCELLO, sita en Praza do Concello, 1 o vindeiro MARTES, DÍA 23 DE xuño de 2020, ás 9:00H.    
         
    12/06/2020 Relación de aspirantes presentados e PUNTUACIÓN OBTIDA NO 1º EXERCICIO tipo test da fase de oposición e CONVOCATORIA dos aspirantes aprobados por obter un mínimo de 5 puntos, PARA A REALIZACIÓN DO 2º EXERCICIO da fase de oposición, que se realizará na sede das instalacións de protección civil do Concello de Brión, sitas en Pedrouzos - Brión, o próximo XOVES, DÍA 18 DE XUÑO DE 2020, ÁS 10 HORAS.    
         
    12/06/2020 PLANTILLA DE RESPOSTAS CORRECTAS DO 1º EXERCICIO tipo test da fase de oposición.    
         
    08/06/2020 Resultando que neste momento non existen as razóns sanitarias que obrigaron á suspensión, por mor de atoparse esta Comunidade Autónoma na fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade resolvese convocar aos aspirantes admitidos para a REALIZACIÓN DO 1º EXERCICIO o vindeiro venres día 12 de xuño de 2020 ás 13h. no Pavillón Polideportivo Municipal de Lamiño.    
         
    16/03/2020 Suspensión da realización do 1º exercicio da fase de oposición.    
         
    12/03/2020 LISTA DEFINITIVA de aspirantes admitidos e excluídos, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL e CITACIÓN para a realización do 1º exercicio.    
         
    25/02/2020 LISTA PROVISIONAL de aspirantes admitidos e excluídos e publicación do prazo para os efectos de reclamacións.    
         
    07/02/2020 BASES da convocatoria.