titulo de benvida
Casa do Concello

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NO INVERNO:
De Luns a Venres - 7:45 a 15:15 h.

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NO VERÁN (Do 15 de xuño ao 15 de setembro):
De Luns a Venres - 8:30 a 14:30 h.

ENDEREZO POSTAL:
Praza do Concello, Nº 1 - Pedrouzos
Teléfono: 981 887 006 - Fax: 981 887 431
E-mail: concello@concellodebrion.org

PERSOAL:
Alcalde
Secretaria Alcaldía
Secretaria
Interventora
Auxiliar de Tesourería
Auxiliar de Secretaría
Auxiliar de Urbanismo

Tecnico de Xestión
Administrativo
Negociado Padrón - Ibi - Catastro
Alguacil - Notificador
Arquitecto
Técnico en Novas Tecnoloxías

SERVIZOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL:
Secretaría
Intervención
Tesourería
Atención ó público
Exposición e despacho de edictos
Rexistro de entrada de documentos
Rexistro de saida de documentos
Padrón Municipal de habitantes
Altas e baixas no padrón
Certificacións de empadroamento e convivencia
Imposto de vehículos de tracción mecánica
Imposto de rústico
Imposto de urbana
Certificados de impoñible
Solicitudes de licenzas de obra
Solicitudes de apertura de establecementos
Exposición e despacho de edictos
Asesoramento en materia de Novas Tecnoloxías
Mantemento dos servizos web do Concello
Mantemetno da Bolsa de emprego local
Asesoramento aos empresarios locais