LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NA SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DA OEP DE 2019

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para a provisión dunha praza en propiedade de funcionario de carreira, pertencente ao grupo A, subgrupo A2, encadrada na Escala de Administración Xeral, Subescala Técnica, baixo a denominación de técnico de administración local, mediante o sistema de concurso-oposición, de conformidade co disposto na base 5 das bases reguladoras da convocatoria publicadas integramente no Boletín Oficial da Provincia do 18.05.2021, en extracto no Diario Oficial de Galicia do 10.06.2021, no Boletín Oficial do Estado do 20.07.2021, e no taboleiro de edictos e páxina web do Concello, ao abeiro das competencias desta Alcaldía.

Fecha