LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NA SELECCIÓN PARA UNHA PRAZA DE OFICIAL IV PEÓN DA OEP DE 2019

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para a provisión dunha praza como persoal laboral fixo, de oficial IV-peón, mediante o sistema de concurso-oposición, de conformidade co disposto na base 5 das bases reguladoras da convocatoria publicadas integramente no Boletín Oficial da Provincia do 26.05.2021, en extracto no Diario Oficial de Galicia do 23.06.2021, no Boletín Oficial do Estado do 20.07.2021, e no taboleiro de edictos e páxina web do Concello, ao abeiro das competencias desta Alcaldía.

Fecha