CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A BRIGADA DE OBRAS: ENCARGADO DE SECCIÓN (VÍAS)

Por resolución desta Alcaldía de data 10 de abril de 2023, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo para contratar o seguinte persoal laboral temporal: Encargado de Sección (Vías), para a brigada de obras e servizos municipais do Concello, para cubrir baixa por ILT.

O prazo de presentación de instancias será de cinco (5) días naturais e comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Número de conta para ingreso das taxas polos dereitos de exame (10€): ES14 2080 0327 4731 1000 0016 / TITULAR: CONCELLO DE BRIÓN