EXPOSICIÓN PÚBLICA

Achégase a documentación que de seguido se relaciona e que poderán descargar a través do seu correspondente enlace, para os efectos da súa exposición pública no taboleiro de anuncios dese Concello durante o prazo de trinta (30) días que se contarán a partir do seguinte ao da publicación do Acordo (no DOG). Ademais, esta documentación tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Industria e Innovación.