Labouras de xestión de biomasa nas liñas de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. Prórroga Plán 2021

Adxuntanse planos correspondentes ao trazado das liñas onde se van realizar labouras de xestión de biomasa para que se publiquen no tablón de edictos do Concello e a efectos de que os propietarios dos terreos, si é do seu interese, poidan executalas previamente.