Labouras de xestión de biomasa nas liñas de UFG DISTRIBUCION ELECTRICIDAD SA

En cumprimento da Lei 12/2012 de montes de Galicia, e conforme ao indicado na súa disposición final primeira, pola que se modifica a Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, comunicámoslle as operacións de xestión de biomasa que UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDADE S.A. vai realizar finalmente neste Concello.