P.I.C.

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

De Luns a Venres - 9:00 a 14:00 h.

ENDEREZO POSTAL:

Praza do Concello, Nº 1 - Pedrouzos
Teléfono: 981 887 006 - Fax: 981 887 431
E-mail: concello@concellodebrion.org

ENTIDADES AUTORIZADAS PARA A RPESTACIÓN DO SERVIZO

As corporacións locais e as demais administracións públicas, así como os entes e organismos delas dependentes.

SERVIZOS QUE OFRECE O PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL
  • Consulta de datos catastrais non protexidos, certificación do valor de referencia e certificación da referencia catastral
  • Consulta e certificación de datos catastrais protexidos, polo titular catastral, representante ou autorizado
  • Certificación negativa
  • Consulta polo titular catastral sobre información de solicitudes de axuda da PAC
  • Notificación de acordos catastrais
  • Consulta e certificación de datos catastrais protexidos por titulares catastrais lindeiros, titulares de dereitos reais, de arrendamento e aparcería e herdeiros