OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA

SERVIZOS TRIBUTARIOS XESTIONADOS POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

A Deputación Provincial da Coruña é a encargada da xestión e recadación dos seguintes recursos locais do Concello de Brión:

 • Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana ou rústica
 • Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
 • Imposto sobre actividades económicas
 • Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana
 • Taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana
 • Sancións de tráfico locais

 

FORMAS DE PAGAMENTO

Para calquera xestión on-line sobre os conceptos detallados anteriormente debe entrar na oficina virtual da Deputación.
(acceso mediante certificado dixital ou E-DNI)

 

Acceso á Oficina Virtual Tributaria

SERVIZOS TRIBUTARIOS XESTIONADOS POLO CONCELLO DE BRIÓN

Os conceptos do Concello de Brión que pode xestionar de xeito on-line son os seguintes:

  • Imposto de construcións, instalacións e obras
  • Taxas ou prezos públicos municipais (servizos urbanísticos, actividades culturais e deportivas, escola de música, obradoiros, etc...)
  • Taxa pola licenza de apertura de establecementos

 

FORMAS DE PAGAMENTO

             

              Mediante o TPV Virtual de ABANCA

             

              Asemade tamén pode liquidar estes tributos de maneira presencial mediante a folla de taxas municipais