Administración Xeral

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

De Luns a Venres - 9:00 a 14:00 h.

ENDEREZO POSTAL:

Praza do Concello, Nº 1 - Pedrouzos
Teléfono: 981 887 006 - Fax: 981 887 431
E-mail: concello@concellodebrion.org.

PERSOAL
 • Alcalde 
 • Secretaria Alcaldía
 • Técnico Recursos Humanos
 • Secretario
 • Interventora
 • Auxiliar de Tesourería
 • Auxiliar de Secretaría
 • Auxiliar de Intervención
 • Administrativo Negociado de Padrón - Ibi - Catastro
 • Alguacil - Notificador
 • Arquitecto
 • Auxiliar Urbanismo
 • Auxiliar Servizos Varios
 • Técnico en Novas Tecnoloxías
SERVIZOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL:
 • Secretaría
 • Intervención
 • Tesourería
 • Atención ao público
 • Exposición e despacho de edictos
 • Rexistro de entrada de documentos
 • Rexistro de saída de documentos
 • Censo municipal de habitantes
 • Altas e baixas no padrón
 • Certificacións de empadroamento e convivencia
 • Imposto de vehículos de tracción mecánica
 • Imposto de rústico
 • Imposto de urbana
 • Certificados de impoñible
 • Solicitudes de licenzas de obra
 • Solicitudes de apertura de establecementos
 • Punto de información do sistema de colocación galego (renovación da demanda)
 • Asesoramento en materia de Novas Tecnoloxías
 • Mantemento dos servizos web do Concello