CONVOCATORIA DE PRAZA DE ARQUITECTO/A INTERINO/A

É obxecto desta convocatoria a selección, polo procedemento de concurso, dun/a arquitecto/a, encadrado na escala de administración especial, subescala técnica, pertencente ao grupo A, subgrupo A-1, cun nivel de complemento de destino 26, a xornada completa, de conformidade co disposto no art. 10.1.a) do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público, pola existencia de praza vacante ao non ser posible a súa cobertura por funcionario de carreira, por un prazo máximo de tres anos.